Ogólne warunki sprzedaży

Warunki ogólne i informacje dla klienta

Spis treści


1. Zakres obowiązywania
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia
4. Cena i koszty wysyłki
5. Warunki wysyłki i dostawy
6. Odpowiedzialność za wady
7. Prawo właściwe
8. Internetowe rozstrzygania sporów

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze warunki firmy AT Parts Germany GmbH (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między klientem indywidualnym lub komercyjnym (dalej „Klient”) a Sprzedawcą w zakresie dotyczącym towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. O ile nie ustalono odrębnie inaczej, nie wyraża się zgody na dołączanie przez Klienta własnych warunków.

1.2 W rozumieniu niniejszych Warunków klient indywidualny to każda osoba działająca w celach częściowo lub całkowicie niezwiązanych z wykonywanym zawodem, działalnością gospodarczą lub innym zajęciem zawodowym. Zgodnie z niniejszymi Warunkami klient komercyjny to osoba działająca w celach związanych z wykonywanym zawodem, działalnością gospodarczą lub innym zajęciem zawodowym, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, a jedynie służą za podstawę do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia udostępnionego w ramach sklepu internetowego Sprzedawcy. Umieszczenie wybranych produktów i usług w koszyku elektronicznym, przejście procesu składania zamówienia i kliknięcie przycisku finalizacji zamówienia powoduje złożenie przez Klienta prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy dotyczącej towarów i usług znajdujących się w koszyku elektronicznym. Klient może również przedstawić swoją ofertę Sprzedawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2.3 Sprzedawca może zaakceptować ofertę Klienta w terminie 5 (pięciu) dni przez:

 • przesłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną — w tym przypadku decydujący jest moment otrzymania potwierdzenia przez Klienta;
 • dostarczenie Klientowi zamówionych towarów — w tym przypadku decydujący jest moment przyjęcia towarów przez Klienta;
 • zażądanie od Klienta dokonania płatności po złożeniu zamówienia.
 • Gdy ma zastosowanie więcej niż jedna z powyższych form, za moment zawarcia umowy uznaje się sytuację, która miała miejsce jako pierwsza. Brak akceptacji oferty Klienta przez Sprzedawcę w powyższym terminie uznaje się za odrzucenie oferty, a Klient nie będzie już związany złożonym zobowiązaniem.

  2.4 Czas na zaakceptowanie oferty rozpoczyna się w dniu następującym po jej wysłaniu przez Klienta, a kończy się po upływie piątego dnia od wysłania oferty.

  2.5 Sprzedawca będzie przechowywać treść umowy i po złożeniu zamówienia przez Klienta prześle mu ją w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną, faksem lub listownie) wraz z niniejszymi warunkami i informacjami dla Klienta. Treść umowy będzie ponadto przechowywana w witrynie internetowej Sprzedawcy, a Klient będzie mógł uzyskać do niej dostęp po zalogowaniu się na swoje chronione hasłem konto, jeśli zostało ono utworzone w sklepie internetowym przed złożeniem zamówienia.

  2.6 Przed złożeniem wiążącej oferty Klient może poprawiać wszystkie wprowadzone dane, używając typowych funkcji klawiatury i myszy komputerowej. Przed wysłaniem zamówienia wszystkie wprowadzone dane zostaną dodatkowo wyświetlone w oknie potwierdzenia, w którym również można je poprawiać, używając typowych funkcji klawiatury i myszy komputerowej.

  2.7 Językiem umowy jest angielski.

  2.8 Procesy przetwarzania zamówienia i kontakty zwykle odbywają się z użyciem poczty elektronicznej i mechanizmów zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient odpowiada za dopilnowanie, aby adres e-mail podany na potrzeby przetwarzania zamówienia był poprawny i umożliwiał odbieranie wiadomości wysyłanych przez Sprzedawcę. W przypadku korzystania z filtrów antyspamowych Klient musi zwłaszcza dopilnować, aby poprawnie docierały wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub strony trzecie obsługujące zamówienie na zlecenie Sprzedawcy.

  2.9 Klient zgadza się otrzymać fakturę wyłącznie w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne będą wysłane na E-Mail w formacie PDF.

  3) Prawo do odstąpienia

  3.1 Klienci indywidualni mają prawo do odstąpienia od umowy.

  3.2 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

  Okres odstąpienia upływa po 30 dniach od momentu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wchodzi w fizyczne posiadanie produktu.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować nas (Tel.: +48 22 307 71 46, E-Mail: shop@aerosus.pl) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy przez wyraźne oświadczenie (na przykład pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

  Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

  3.3 Skutki odstąpienia

  3.3.1 W przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy zwracamy otrzymane płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wybrania innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas przesyłka standardowa), bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot odbędzie się za pośrednictwem takiego samego środka płatniczego jak w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Niezależnie od powyższego użytkownik nie ponosi żadnych opłat w wyniku zwrotu.

  3.3.2 Możemy wstrzymać zwrot do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia nam dowodu jego wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3.3.3 Dostarczamy bezpłatną etykietę zwrotną na potrzeby zwrotu towarów z Unii Europejskiej (poza obszarami wykluczonymi, objętymi szczególnymi przepisami podatkowymi i celnymi), ze Szwajcarii oraz ze Stanów Zjednoczonych.

  3.3.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z wykorzystania innego niż konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i działania produktu.

  3.4 Informacje ogólne: Nie wolno dopuścić do uszkodzenia ani zanieczyszczenia produktu. W razie możliwości produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. Jeśli to konieczne, można użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. W przypadku braku oryginalnego opakowania należy użyć odpowiedniego opakowania zapewniającego odpowiednią ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Należy mieć na uwadze, że powyższe informacje nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia.

  3.5 Formularz odstąpienia: Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić i odesłać ten formularz. Alternatywnie możesz skopiować poniższy formularz odstąpienia. Proszę go wypełnić i odesłać do nas:

  Formularza odstąpienia od umowy

  Adresat
  AT Parts Germany GmbH C/O UPS SCS
  Hans Günther Sohl Strasse 4
  47807 Krefeld
  Niemcy
  shop@aerosus.pl

  Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów

  Data zamówienia / odbioru:
  _________________________________

  Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):
  _________________________________

  Adres konsumenta(-ów):
  _________________________________

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
  _________________________________

  Data:
  _________________________________

  4) Cena i koszty wysyłki

  4.1 O ile nie określono inaczej w opisach produktów, podane ceny są końcowymi i zawierają wymagany prawem podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są wymienione osobno w opisie produktu.

  4.2 Dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami niezależnymi od Sprzedawcy. Koszty te ponosi Klient. Zaliczają się do nich na przykład koszty przelewów (opłaty za przelew lub przewalutowanie), opłaty celne i podatki importowe.

  4.3 Płatności można dokonać jedną z metod wymienionych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

  4.4 W przypadku uzgodnienia płatności z góry jest ona należna niezwłocznie po zawarciu umowy.

  5) Warunki wysyłki i dostawy

  5.1 O ile nie ustalono inaczej, towary są zwykle wysyłane na adres dostawy podany przez Klienta.

  5.2 Jeśli dostarczenie przesyłki Klientowi nie jest możliwe, przewoźnik zwróci towar Sprzedawcy, a Klient zostanie obciążony kosztami nieudanej wysyłki. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeśli Klient nie jest odpowiedzialny za zdarzenie będące przyczyną niemożności dostarczenia lub jeśli Klient tymczasowo nie miał możliwości odebrania zamówionych towarów, chyba że Sprzedawca z wystarczającym wyprzedzeniem poinformował Klienta o zbliżającej się dostawie.

  5.3 Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzedanych towarów jest co do zasady przenoszone na Klienta w chwili fizycznego przejęcia towarów przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku Klientów komercyjnych przeniesienie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia przy sprzedaży wysyłkowej następuje w chwili dostarczenia towarów wykwalifikowanemu pracownikowi zajmującemu się transportem tych towarów w miejscu prowadzenia działalności Klienta.

  5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania się z umowy w przypadku błędnego lub nieodpowiedniego zaopatrzenia wewnętrznego. Postanowienie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki w zaopatrzeniu i zawarł z dostawcą transakcję hedgingową. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby pozyskać towary. W razie niedostępności lub niepełnej dostępności towarów Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, a płatności dokonane przez Klienta zostaną niezwłocznie zwrócone.

  5.4 Ze względów logistycznych nie ma możliwości odbioru osobistego przez Klienta.

  6) Odpowiedzialność za wady

  6.1 Mają zastosowanie prawa ustawowe konsumenta.

  6.2 Jeśli Klient jest klientem indywidualnym i postanowi skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu produktu, zwrot musi zostać dokonany na koszt własny Klienta.

  7) Prawo właściwe

  7.1 Jeśli Klient jest klientem indywidualnym w rozumieniu pkt. 1.2, relacje umowne między stronami podlegają prawu Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), a wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach związanych z takimi relacjami mają sądy w państwie mieszczącym siedzibę Klienta.

  7.2 Jeśli Klient jest klientem komercyjnym w rozumieniu pkt. 1.2, relacje umowne między stronami podlegają prawu niemieckiemu (z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), a wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach związanych z takimi relacjami mają sądy w państwie mieszczącym siedzibę Sprzedawcy.

  7.3 Jeśli kupujący nie jest klientem indywidualnym, okres gwarancji wynosi 1 rok, niezależnie od postanowień sekcji 438(1) ust. 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]).

  7.4 Firma AT Parts Germany GmbH (zwana dalej Sprzedającym) udziela na sprzedane produkty 24-miesięcznej gwarancji, począwszy od daty dostarczenia produktów, zgodnie z następującymi warunkami.

  7.5 Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie wadliwych części lub ich wymianie na części sprawne, według decyzji Sprzedającego. Części będące przedmiotem zgłoszenia gwarancyjnego na niniejszych warunkach muszą zostać przesłane Sprzedającemu na koszt kupującego. Koszty dostarczenia nowych części na terytorium Unii Europejskiej pokrywa Sprzedający. Wymienione części przechodzą na własność Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych dopiero po otrzymaniu części będącej przedmiotem zgłoszenia i po upływie odpowiedniego okresu umożliwiającego przetestowanie części wynoszącego co najmniej tydzień.

  7.6 Gwarancja nie obejmuje wad i usterek wynikających z nieprawidłowego montażu i/lub nieprawidłowego użytkowania produktu. Ciężar dowodu istnienia wady i prawidłowego montażu/użytkowania spoczywa na kupującym. Gwarancja nie obejmuje żadnych dalszych roszczeń, w szczególności dotyczących rekompensaty pieniężnej.

  7.7 Usługi gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani wznowienia okresu gwarancji. Ustawowe prawa gwarancyjne pozostają w mocy.

  7.8 Dodatkowo Sprzedający udziela kupującemu 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Gwarancja obejmuje dotyczy wyłącznie nieużywanych części w oryginalnym opakowaniu, które nie były poddawane próbom montażu.

  7.9 Gwarancja polega na zapłaceniu kupującemu ceny zakupu pomniejszonej o ewentualne koszty wysyłki po zwróceniu przez niego nieużywanego produktu. Oprócz tego przez 24 miesiące obowiązują opisane wyżej warunki gwarancji.

  8) Internetowe rozstrzyganie sporów

  W witrynie internetowej Komisji Europejskiej dostępne jest następujące łącze do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

  Platforma ta stanowi punkt wyjścia do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych drogą internetową między konsumentami a sprzedawcami.